ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 28, 2012

ENGLISH FEST 2013

ENGLISH FEST 2013 January
Class Level -School Level – CRC Level -
BRC Level - District Level – State Level
Groups.
  1. Std 1 & 2
  2. Std 3& 4
  3. UP ( Std 5,6,7)
Magazine
Individual Magazine, Group magazine,Class Magazine, School Magazine
Magazine should prepare in A4 size paper, Contain minimum 40 pages, Ensure the one side writing. For writing in the magazine should be in Ink/Ball point pen, do not write with sketch pen. Sketch pen and marker can use for drawing and beautification of the magazine. Avoid cut and paste of matters and pictures in the magazines.
Conduct Exhibition in every stage of the English Fest.
Competition Items.
Group I (Std 1 & 2)
1.Story Telling (Individual)
2. Action Song (5 Students)
3.Magazine.
Group II (Std 3 & 4)
1.Conversation & Role Play ( 2 Students, On the Spot)
2.Story Writing (Individual)
3.Adding more Lines (Individual)
4.Riddle (2 Students)
5. Choreography (On the Spot)[7 Students (2 Singers,5 in action)]
6.Magazine.
Group III (Std 5,6,7)
1.Poem Writing (Individual)
2.Skit (7 Students, On the spot)
3.Speech(Individual)
4.Puzzle(2 Students)
5. Story Writing (Individual)
6.Magazine.
NB:The Items are decided in DRG meeting.It is publishing in this blog for better preparation of students for the proposed English Fest 2013.The criteria and terms of the programme may be changed by the final decision of higher authorities. The changes will publish on this blog and provide instructions to each school.
For more details contact
Mobile No. 9447742050


ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2012

Mullor Surendran sir...

apÃqÀ kptc-{µ³ kmdn\v 
_me-cm-a-]pcw _n.-BÀ.-kn.-bpsS BZ-cm-Ú-en-IÄ.
        kmdns\ A\p-kva-cn-¡p-t¼mÄ.
                                XnIª Hcp ]cn-ØnXn kvt\ln-bpw,-IÀ½-\n-c-X-\mb amXr-Im-[ym-]-I-\pw,-a-\pjy kvt\ln-bp-am-bn-cp¶p At±-lw.-_m-e-cm-a-]pcw _n.-BÀ.kn bpsS FÃm ]cn-]m-Sn-I-fnepw \ndkm¶n-²y-am-bn-cp¶p At±-lw.-Fw.-sI.Fw FÂ.]n kvIqÄ t]m§nen Cu hÀjs¯ {]th-i-t\m-Õ-h-¯n \hm-K-Xsc kzmKXw sN¿p-¶-Xn-\pw,-D-ZvLm-S-\-¯n\pw At±lw ap¶n-ep-­m-bn-cp-¶p.-tZ-iob A[ym-]I AhmÀUv tPXm-hv,-tIm-«p-Im hn F¨v FÊv FÊv {]n³kn-¸mÄ,-km-£-cXm {]Øm-\-¯nsâ Aa-c-¡m-c³,{K-Ù-imem {]hÀ¯-I³ F¶n-§s\ At±-l-¯nsâ hyàn ap{Z-IÄ A\-´-amWv
                              ac-§sf a¡sft¸mse kvt\ln¨ {]mtbm-KnI {]Ir-Xn-kvt\-l-¯nâ hàm-hv.-A-t±lw tkh-\-a-\p-jvTn¨ _me-cm-a-]p-cw,-sh-§m-\qÀ sslkv¡q-fp-I-fn XW-teIn \nev¡p¶ h³ ac-§Ä At±-l-¯nsâ alXzw hnfn-t¨m-Xp-¶p.
                                AXym-h-iy-ambn  Hcp tbmK-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-Xn\v \mep-hÀj-§Ä¡v ap¼v Hcp-Zn-hkw sshIp-t¶cw At±lw InSm-c-¡p-gn-bn-eqsS \S-¶p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-¶p.-A-t¸m-gmWv ss_¡v A]-I-S-¯nÂs¸« Fs¶ ImWp-¶-Xv.-Fs¶ Bip-]-{Xn-bn-se-¯n-¡p-¶-Xn-\pw,kam-iz-kn-¸n-¡p-¶-Xn\pw kabw sNe-h-gn¨ At±-ls¯ ad-¡m-\m-hn-Ã.Hcp henb a\p-jysâ a\p-jy-kvt\-l-¯nsâ apJw.
s¥³{]-Imiv
s{Sbv\À