വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 26, 2015

കണ്ണട വിതരണം 2015-16 
ബാലരാമപുരം BRC യിലെ CWSN കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കണ്ണട വിതരണം 23/11/ 2015 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് BRC യില് വച്ചു നടത്തി. BPO അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം ബഹുമാനപെട്ട അതിയന്നൂര് Grama Panchayath  President Smt. കോമളം  ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. 186 കണ്ണടകള് വിതരണം ചെയ്തു. Sarva Shiksha Abhiyan, CWSN കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് BPO വളരെ വ്യക്തമായി രക്ഷകര്താക്കളെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം കുട്ടികളെ സമൂഹ മധ്യേ എത്തിക്കുക എന്നത് രക്ഷകര്താക്കളുടെയും കൂടെ കടമയാണ്. അതിനാല് BRC യില് നടത്തുന്ന എല്ലാ Activities ലും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്നും BPO അറിയിച്ചു. BRC Trainer Sri. സുനില്കുമാറ് യോഗത്തിനു നന്ദിയര്പ്പിച്ചു.

ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ  .....................

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 21, 2015

 

ഏകദിന ഇംഗ്ലീഷ് നാടക പരിശീലന കളരി 


ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നാടക ഫെസ്റ്റുമായി ബന്ധപെട്ട് അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം         20 / 11 / 2015 വെള്ളിയാഴ്ച്ച  BRC യില് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ പരിശീലന പരിപാടി ബഹുമാനപെട്ട BPO ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AEO പങ്കാളികള്ക്ക് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.കാട്ടാക്കട BRC യിലെ ട്രെയിനെറായ Jayachandran സാറ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കി. ബാലരാമപുരം BRC യിലെ വിവിധ UP സ്കൂളുകളില് നിന്നായി 25 അധ്യാപകര് ശില്പശാലയില് പങ്കെടുത്തു. ക്ലാസ്സ്‌റൂം Activities നോടൊപ്പം നാടകം integrate ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ട് വ്യക്തമായ ധാരണ നേടുവാന് അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് സാധിച്ചു. കൃത്യം 4 മണിക്ക് പരിശീലനം അവസാനിച്ചു.

ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ...................