വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 30, 2012

പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപക ശാക്തീകരണം തുടങ്ങി 

പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി. aeo sri. എ .എസ്. ഹൃഷികേശ് ഉത്ഖാടനം ചെയ്തു.പരിശീലകന്‍ sri.എ.എസ്‌. മന്‍സൂര്‍, ഐഡ സലീല, ശ്രീലത എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

bpo sri.വി. എല്‍. ഗ്ലെന്‍ പ്രകാശ്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, തീം  ആസൂത്രണം, തത്സമയ പ്രായോഗിക പരിശീലനം, പഠനോപകരണ നിര്‍മ്മാണം എന്നിവ മൂന്നു ദിവസമായി നടക്കും. sri പ്രകാശ്‌ (കോഴിക്കോട് ) sri വി. കെ. വിജയകുമാര്‍ (നേമം ) എന്നിവരും പങ്കാളിയാകുന്നു. ഡിസംബര്‍ 1നു സമാപിക്കും .

വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2012

Cheque for English Fest,Sargothsavam&Metric mela

Attention to HMs
 Sir/Madam

    Please collect  Cheque for English Fest,Sargothsavam & Metric Mela from BRC Balaramapuram.

സി ആർ സി മീറ്റിംഗ്

                      5/12/2012 to 10/12/12


BRC Balaramapuram  
Cluster Shedule
Std Date Venue Panchayaths
IV 05/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
III 06/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
II 07/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
I 10/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
UP Maths 05/12/12 BRC Balaramapuram Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
Model HSS Venganoor Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
UP English 05/12/12 GUPS Puthichal Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
GLPS Venganoor Mudippuranada Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
Specialist Teachers 05/12/12 GHSS Balaramapuram All Panchayaths
UP BS 06/12/12 BRC Balaramapuram Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
Model HSS Venganoor Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
UP Malayalam 06/12/12 GUPS Puthichal Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
GLPS Venganoor Mudippuranada Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
Sanskrit 06/12/12 GHSS Balaramapuram All Panchayaths
UP SS 07/12/12 BRC Balaramapuram Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
Model HSS Venganoor Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
UP Hindi 07/12/12 GUPS Puthichal Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
GLPS Venganoor Mudippuranada Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
LP,UP Arabic 07/12/12 GHSS Balaramapuram All Panchayaths

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 26, 2012

സങ്കലിതം 28നും 29നും    

സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള രക്ഷകര്‍തൃ ബോധവല്‍കരണ പരിപാടി 2012 നവംബര്‍ 28, 29, തീയതികളില്‍ ഉപജില്ലയിലെ 10 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകീട്ട് 4 മണി വരെയാണ് പരിപാടി. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഫയല്‍, ബുക്ക്‌, പേന , ഉച്ചഭക്ഷണം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യും.ഒരു കേന്ദ്രത്തില്‍ 30 രക്ഷിതാക്കളാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. ആര്‍ ടി മാരും ക്ലസ്റ്റര്‍ ചുമതലയുല്ലവരും നേതൃത്വം നല്‍കും.

പരിശീലനം നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങള്‍  28/11/2012.

1. mvups, chowara 
2. svlps , pooncode 
3. brc , balaramapuram 
4. lvlps , mulloor 
5. model hss , venganoor 

29/11/2012

1. govt lps , vizhinjam 
2. st  aloysius lps , venganoor 
3. govt hss , balaramapuram 
4. govt lps , kottukal 
5. girls hs , venganoor 

ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 28, 2012

ENGLISH FEST 2013

ENGLISH FEST 2013 January
Class Level -School Level – CRC Level -
BRC Level - District Level – State Level
Groups.
 1. Std 1 & 2
 2. Std 3& 4
 3. UP ( Std 5,6,7)
Magazine
Individual Magazine, Group magazine,Class Magazine, School Magazine
Magazine should prepare in A4 size paper, Contain minimum 40 pages, Ensure the one side writing. For writing in the magazine should be in Ink/Ball point pen, do not write with sketch pen. Sketch pen and marker can use for drawing and beautification of the magazine. Avoid cut and paste of matters and pictures in the magazines.
Conduct Exhibition in every stage of the English Fest.
Competition Items.
Group I (Std 1 & 2)
1.Story Telling (Individual)
2. Action Song (5 Students)
3.Magazine.
Group II (Std 3 & 4)
1.Conversation & Role Play ( 2 Students, On the Spot)
2.Story Writing (Individual)
3.Adding more Lines (Individual)
4.Riddle (2 Students)
5. Choreography (On the Spot)[7 Students (2 Singers,5 in action)]
6.Magazine.
Group III (Std 5,6,7)
1.Poem Writing (Individual)
2.Skit (7 Students, On the spot)
3.Speech(Individual)
4.Puzzle(2 Students)
5. Story Writing (Individual)
6.Magazine.
NB:The Items are decided in DRG meeting.It is publishing in this blog for better preparation of students for the proposed English Fest 2013.The criteria and terms of the programme may be changed by the final decision of higher authorities. The changes will publish on this blog and provide instructions to each school.
For more details contact
Mobile No. 9447742050


ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2012

Mullor Surendran sir...

apÃqÀ kptc-{µ³ kmdn\v 
_me-cm-a-]pcw _n.-BÀ.-kn.-bpsS BZ-cm-Ú-en-IÄ.
        kmdns\ A\p-kva-cn-¡p-t¼mÄ.
                                XnIª Hcp ]cn-ØnXn kvt\ln-bpw,-IÀ½-\n-c-X-\mb amXr-Im-[ym-]-I-\pw,-a-\pjy kvt\ln-bp-am-bn-cp¶p At±-lw.-_m-e-cm-a-]pcw _n.-BÀ.kn bpsS FÃm ]cn-]m-Sn-I-fnepw \ndkm¶n-²y-am-bn-cp¶p At±-lw.-Fw.-sI.Fw FÂ.]n kvIqÄ t]m§nen Cu hÀjs¯ {]th-i-t\m-Õ-h-¯n \hm-K-Xsc kzmKXw sN¿p-¶-Xn-\pw,-D-ZvLm-S-\-¯n\pw At±lw ap¶n-ep-­m-bn-cp-¶p.-tZ-iob A[ym-]I AhmÀUv tPXm-hv,-tIm-«p-Im hn F¨v FÊv FÊv {]n³kn-¸mÄ,-km-£-cXm {]Øm-\-¯nsâ Aa-c-¡m-c³,{K-Ù-imem {]hÀ¯-I³ F¶n-§s\ At±-l-¯nsâ hyàn ap{Z-IÄ A\-´-amWv
                              ac-§sf a¡sft¸mse kvt\ln¨ {]mtbm-KnI {]Ir-Xn-kvt\-l-¯nâ hàm-hv.-A-t±lw tkh-\-a-\p-jvTn¨ _me-cm-a-]p-cw,-sh-§m-\qÀ sslkv¡q-fp-I-fn XW-teIn \nev¡p¶ h³ ac-§Ä At±-l-¯nsâ alXzw hnfn-t¨m-Xp-¶p.
                                AXym-h-iy-ambn  Hcp tbmK-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-Xn\v \mep-hÀj-§Ä¡v ap¼v Hcp-Zn-hkw sshIp-t¶cw At±lw InSm-c-¡p-gn-bn-eqsS \S-¶p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-¶p.-A-t¸m-gmWv ss_¡v A]-I-S-¯nÂs¸« Fs¶ ImWp-¶-Xv.-Fs¶ Bip-]-{Xn-bn-se-¯n-¡p-¶-Xn-\pw,kam-iz-kn-¸n-¡p-¶-Xn\pw kabw sNe-h-gn¨ At±-ls¯ ad-¡m-\m-hn-Ã.Hcp henb a\p-jysâ a\p-jy-kvt\-l-¯nsâ apJw.
s¥³{]-Imiv
s{Sbv\À


ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 30, 2012

മഹനീയം ഈ സാന്നിദ്ദ്യം


ഇന്ന് വെങ്ങാനൂര്‍ ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ സ്കൂള്‍ തല ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടി .വെള്ളിയാഴ്ച ആയതിനാല്‍ 2 മണിക്കാണ് രക്ഷിതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് .1:45 ന് തന്നെ ഞാന്‍ അവിടെ എത്തി .ഹാളില്‍ നൂറില്‍ കൂടുതല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍.ഒരു വശത്ത് ഗണിത ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഹാളില്‍ എല്‍.സി.ഡി.യും രക്ഷിതാക്കളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ അധ്യാപകരും. എനിക്ക് മുമ്പേ വേദിയില്‍ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട്‌ എത്തിയിരുന്നു. പ്രധാന അധ്യാപിക ശ്രീലത ടീച്ചര്‍ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.വേദിയിലിരുന്ന ഞാന്‍ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോള്‍ വെങ്ങാനൂരിന്റെ  പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ സര്‍ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഞാന്‍ എഴുന്നേറ്റ് സാറിന്റെ അടുത്ത സീറ്റില്‍ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു.

                  രാമകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ സാറിനെ ഞാന്‍ 1997ലാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്.1987ലാണ് സര്‍ അധ്യാപന ജോലിയില്‍നിന്നു വിരമിച്ചത്.എത്രയെത്ര ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ ഗുരുവിനുള്ളത്.അനന്ത വിശാലമായ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിലേക്ക്‌ കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.മുടിപ്പുരനട എല്‍.പി.എസില്‍ എനിക്ക് ക്ലസ്റര്‍ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ സ്കൂളിലെതുമ്പോള്‍ മുന്‍വശത്തെ വീട്ടില്‍ സാറിനെ തേടി ഞാന്‍ പോകുമായിരുന്നു.വികസനത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ഒരുപാട് കഥകള്‍ സര്‍ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.

മുടിപ്പുരനട സ്കൂളിന്റെ വികസനം അദ്ദേഹം നേരില്‍കാണുക മാത്രമല്ല പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ആക്ടിവിറ്റി സെന്ററും പെടഗോജി പാര്‍ക്കും എല്ലാം നന്നായി ഒരുക്കാന്‍ സാറിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെ കഥയും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ക്യാപ്ടന്‍ ജെറി പ്രേംരാജ് സാറിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു.പട്ടാളത്തില്‍ ചേരുന്നതിന് ഒരു നാട്ടുകാരന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നു മിലിട്ടറി ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ജെറി പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ പേരായിരുന്നു.
                    ഞാന്‍ ഓരോന്ന് ഓര്‍ത്തിരുന്നപ്പോള്‍ സാറിന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിരുന്നു.അവകാശനിയമത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുമാര്യില്ലെന്നു വിനയത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഒരു മണിക്കൂര്‍ ഞാന്‍ രക്ഷിതാക്കളുമായി വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞു.ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിലെ തിളക്കം പോലെ സര്‍ എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു.സര്‍വീസില്‍ നിന്നു വിരമിച്ച് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഒരു മണിക്കൂര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ശാസ്ത്ര ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സജീവ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകനായ സാറിന്റെ സാനിദ്ധ്യം കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് സാര്‍ത്ഥകമായി .


                                                                                          എ.എസ്.മന്‍സൂര്‍
                                                                                                 ട്രെയിനര്‍

ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 26, 2012


""hgnIm«n ''{]Im-i\w sNbvXp.
                        in£m Im l¡v A`n-bm³ þ hnZym-`ymk Ah-Im-i\n-baw kvIqÄ Xe t_m[-h-XvI-cW ]cn-]m-Sn-bpsS `mK-ambn _me-cma]pcw _n.-BÀ.kn {]kn-²o-I-cn¨ ""hgnIm«n '' hmÀ¯m-]-{XnI A¼-e-¯d Kh.-bp.]n kvIqfn {]Im-i\w sNbvXp.
                    _lp: tIcf hnZym`ymk hIp¸v a{´n {io.-]n.sI A_vZp dºv kwØm-\-Xe DZvLm-S\w \nÀÆ-ln¨ thZn-bn ""hgnIm«n '' bpsS tIm¸n-IÄ hnX-cWw sNbvXp.27/9/2012 apX hnZym-e-b-§Â \S-¡p¶ Fkv.Fw.kn tbmK-§-fn ""hgnIm«n '' hnX-cWw sN¿pw.-kn.-BÀ.kn tImþ-HmÀUn-t\-äÀamÀ,-sX-sc-sª-Sp-¡-s¸« Sn.-Sn.-kn.-hn-ZymÀ°n-IÄ {]kvXpX Znh-k-§-fn hnZym-e-b-§Ä kµÀin¨v ØnXn-hn-hc IW-¡p-IÄ tiJ-cn-¡p-Ibpw ,A-[ym-]-I-tc-bpw, Fkv.Fw.kn AwK-§-sfbpw t\cn I­v kvIqÄ hnI-k\ cq]-tcJ X¿m-dm-¡p-Ibpw sN¿pw.-Ip-«n-bpsS Ah-Im-i-§Ä s]mXp-k-aq-ls¯ t_m[y-s¸-Sp-¯p-I-bmWv kwØm\ hym]-I-ambn \S-¡p¶ Cu ]cn-]m-Sn-bpsS e£yw. hnZym-`ymk Ah-Im-i\n-baw Npcp¡n {]Xn-]m-Zn-¡p¶ ""hgnIm«n '' t_m[-h-XvI-cW ]cn-]m-Sn-IÄ¡v Znim-t_m[w ]I-cp-I-Xs¶ sN¿pw.-{]-kvXpX ]cn-]mSn hnP-b-I-c-am-¡p-¶-Xn\v c£n-Xm-¡-fp-sSbpw ,A-[ym-]I kaq-l-¯n-sâbpw kl-I-cWw A`yÀ°n-¨p-sIm-f-fp-¶p.
hnZym-`ymkw AXv Bcp-sSbpw HuZm-cyaÃ. Ip«n-bpsS Ah-Im-iamWv.-A-Xp-d-¸m-t¡-­Xv A[ym-]-c-Ip-sS-bpw,-c-£n-Xm-¡-fp-sSbpw, s]mXp-k-aq-l-¯n-sâbpw IS-a-bpw.


ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 14, 2012

Mahathmaji at Vengannoor


_me-cm-a-]pcw _n.-BÀ.kn bpsS 
kzmX-{´y-Zn-\m-iw-k-IÄ.
AYYANKALI
MAHATHMA GANDHI

{ioA-¿-¦m-fn- kvamc-I-¯n {]ZÀin-¸n-¨n-cn-¡p¶ 
inem-^-e-Iw.
alm-ß-Pn-bpsS ]mZ-kv]Ài-taä ]pWy-`q-an.
Xncp-hnXmwIqdnsâ  a®n hn¹-h-¯nsâ sImSp-¦m-äp-bÀ¯nb kmaq-lnI ]cn-jvIÀ¯m-hv.-a-lmßmA¿-¦m-fn.Gsd-\mÄ Xma-kn¨v Xsâ {]hÀ¯-\-§Ä¡v Np¡m³ ]nSn-¨Xv Cu sI«n-S-¯nsâ apI-fnse \ne-bn-em-bn-cp-¶p.-{]m-tZ-in-I-XÀ¡-]-cn-lm-c-¯n-\mbn At±-l-¯nsâ tImSXn {]hÀ¯n-¨Xpw Chn-sS-bm-Wv.C¶nXv At±-l-¯nsâ t]cn-e-dn-b-s¸-Sp¶ bp.-]n.-kvIq-fnsâ Hm^o-kvap-dn-bm-Wv.
1937  alm-ßm-KmÔn sh§m-\qÀ kµÀin-¨-t¸mÄ Bt±lw {ioA-¿-¦m-fn-bp-ambn IqSn-¡m-gvN-\-S-¯n-b-Xpw,-P-\-§sf A`n-kw-t_m-[-\-sN-bvXXpw Chn-sS-h-¨m-Wv.Cu ac-¸-S-hp-IÄ KmÔn-Pn-bp-sS ]mZ-kv]Ài-¯m [\y-am-Wv.-\nÀ`m-Ky-sa¶p]d-bs« Cu Ncn-{X-`qan Ah-K-W-\-t\-cn-Sp-I-bm-Wv.
     It is the Historical place, our father of the nation Mahathmagandhi visited in 1937.He visited the great social reformer of Travancore Sri Ayyankali in the Up Stairs of the building. They jointly addressed the people here.Gadhiji’s Venganoor visit was a great episode in freedom struggle in kerala. Now the Historical Place is under an ignorance & negligence.The wooden steps are worshiped by the holy foot print of Gandhiji and Sri Ayyankali.ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 12, 2012

Govt DVLPS Kottukal

The Living TLM from Std-4 .
Protect the nature and save our hills says ,the thinking future 

No of students and infrastructure is not a measure  for club activity.The school proved the effect of club in a LP school.The minimum students in the school But They achieved maximum.The report books are hard copy of their activities.But the mind of them filled with knowledge. 
Big picture is still alive seen from std 1 &  2        

ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 07, 2012

ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത ചിത്രകാരന്‍


ഇവന്‍   സുബിന്‍ 

സുബിന്‍ എസ് .ബി . ബാലരാമപുരം ഹൈ സ്കൂളിലെ  എട്ടാം  ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ഥി .പൂകോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം സുരേഷ് കുമാരിന്ടയും ബിന്ധുവിന്തെയും മകന്‍ .അവന്‍ വരച്ചു കൂട്ടുന്ന  ചിത്രങ്ങള്‍ക് കയ്യും കണക്കും ഇല്ല . പൂകോട് ഏല്‍ പി .സ്കൂള്‍ ആണ് ആദ്യ തട്ടകം .അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില്‍ ഇ വിദ്യലയതോട് വിടപറഞ്ഞ സുബിന്‍ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമാണ് .പഠനം ഒഴികെ ചിത്രവഴിയില്‍ അവന്‍ മുന്നേറുകയാണ് .ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി നിര്‍മിക്കുന്ന ഊടും  പാവും എന്നാ കുട്ടികളുടെ സിനിമ നിര്‍മാണത്തിന് ഇടയിലാണ് ഞങള്‍ സുബിനെ  പരിച്ചയപെടുനത് .കുറെ  ചിത്രങ്ങള്‍  വരയ്കുനതിനു അവന്റെ മനസ് മന്ദ്രിച്ചാല്‍ പിന്നെ അവന്‍ സ്കൂളിലേക്ക് ഇല്ല . കയ്യില്‍ കിട്ടിയ നിറങ്ങളും കടലാസുമായി സിമന്റു ഇഷ്ട്ടിക കൊണ്ട് കെട്ടി ഉയര്‍ത്തിയ കൂരക്കു കീഴില്‍ അവന്‍ ഇരുപുപ്പിക്കും  .അറിയപ്പെടാത്ത ഈ  ചിത്രകാരന്റെ ഒരു പ്രദര്‍ശനം ഒരുക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യിലെ  കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അദ്യാപകര്‍ !!!!!!!!!.

ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 01, 2012

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 28, 2012

പ്രേംജിത്ത് സര്‍ താങ്കളുടെ പുതിയ തുടക്കത്തിന് ആശംസകള്‍
Premjith Sir In Bonakkad


dwkm³ t\m¼v XpS-§n-b- tijw Dd-¡-k-a-b-¯n sNdn-b-amäw hcp-¯n-bn-cp-¶p.-{]-`mX {]mÀ°-\-bv¡p-tijw InS-¶m 8 aWn-¡mWv DW-cp-I.7.45 samss_ aWn-sbm-¨.-s¥³ {]Imiv kmÀ ………..-Rm³ t^msW-Sp-¯p.-"kÀ,C¶v \n§Ä hcp-¶ntà .t_m-W-¡m-tS-bv¡v,-Rm³ _n.-BÀ.-kn.-bn F¯n.'kmdnsâ At\z-j-Ww.-A-h-Wm-Ip-gn-bn \n¶v Xncn-¡p-t¼mÄ Fs¶ hnfn-¨m aXn.-Rm³ _me-cm-a-]p-c¯v \nev¡mw.-Rm³ adp-]Sn \evIn.8.15 kn.-BÀ.-kn.-tIm-Un-t\-äÀ _n_n³ ss{Uhv sNbvX shff kvtImÀ]ntbm _me-cm-a-]p-c-s¯-¯n.-hm-l-\-¯n _mlp-te-b³,-s¥³ {]Im-iv,-skÂh³ H¸w t{]wPn¯v kmdpw.-A-[y-b-\-hÀj-am-cw-`n¨v A[y-b\w tXSn Ip«n-IÄ h¶n«pw A[ym-]-I-sc-¯m¯ t_mW-¡mSv Kh.-bp.-]n.-kvIq-fn-te-¡v.-sU-]yq-t«-j³ Imem-h[n ]qÀ¯n-bm¡nb R§-fpsS {]nb kl-{]-hÀ¯-I³ ]n.-hn.t{]wPn¯v kmÀ {]Yam[ym]-I-\mbn Npa-X-e-tb¡p¶ hnZym-e-b-am-Wn-Xv.Im«m-¡-S,-B-cy-\m-Sv,-hn-Xpc hgn s]m·pSn tdmUn 4 In.-an.-]n-¶n-«-t¸mÄ t_mW-¡mSv 23 In.an F¶ t_mÀUv .-tem-I-ss]-XrI Øm\-§-fn H¶mbn bpsWkvtIm {]Jym-]n¨ kly-]ÀÆX km\p-¡-fn-te¡v Hcp bm{X.-Im«p ]mX-bn-eq-sS,-Ip-¶p-Ifpw,Xmgv hc-I-fpw,-Im-«-cp-hnbpw ]n¶n«v hml\w apt¶m«v IpXn-¨p….-h-gn-bn Bhn ]d-¡p¶ B\-]n-­­WvTw.-_n-_n³ kvtImÀ]ntbm \nÀ¯n.-\n-i-_vZ-Xbv¡v AI-¼-Sn-sb-t¶mWw Noho-Snsâ kwKoXw am{Xw.-B-\-t¸-Sn-b-Iän ho­pw apt¶m-«v.22 In.ao ]n¶n«v kvIqÄ ØnXn-sN-¿p¶ Ip¶n³ s\dp-I-bn-se¯pw hsc Hcp hml-\tam a\p-jyt\m FXntc h¶n-sÃ-¶Xv R§sf BÝ-cy-s¸-Sp-¯n.10.15 kvIqÄ apä-¯v.-BsI Bdp Ip«n-IÄ.-bp.-]n.-kvIq-fm-sW-¦nepw 5 apX 7 hsc ¢mkp-I-fn Hcp-Ip-«n-bp-an-Ã.-Xm-evIm-enI A[ym-]-I-\mb A\q-]n-\mWv slUvam-ÌÀ Npa-X-e.-hn-im-e-amb Ip¶n³ s\dp-I-bn AXn-c-dn-Xm¯ c­c G¡À Øeap-s­-¦nepw sshZyp-Xn-bn-Ã.-Ct¶ hsc {]hÀ¯n-¸n-¡m-\m-Im¯ I¼yq-«-dp-­v.-kvIqÄ ]cn-k-c¯v ]g-§fpw ]¨-¡-dn-Ifpw [mcm-f-ambn Irjn sNbvXn-cn-¡p-¶p.-FÃm ¢mkv apdn-bnepw Aäm¨vUv tSmbve-äv.


വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 27, 2012

EMPOWERMENT OF SCIENCE CLUB

EMPOWERMENT OF SCIENCE CLUB IN BALARAMAPURAM SUB DISTRICT

AEO Sri.A.S.HRISHIKESH take the leadership of the programme.The members of the science club Team visited the Govt.UPS Kunnathukal and aquired real experience about a lab setting.A team of 65 teachers incuded in the squad.

AEO PRACTICING THE SCIENCE TEACHERS HOW TO SET A EFFECTIVE SCIENCE LAB

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 11, 2012

തൂവല്‍ നൂറാം ലക്കത്തിലേക്ക്

സുവര്‍ണ്ണ കാലത്തേയ്ക്ക് ഒരു തിരനോട്ടം........


                     ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയായ തൂവല്‍ തൊണ്ണൂറ്റിഒന്‍പതു ലക്കങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു . വേറിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ മറ്റേതൊരു അക്കാദമിക സ്ഥാപനത്തിനും പകര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ അദ്ധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ഈ അറിവുകള്‍ പങ്കു വയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമമായാണ് ബ്ലോഗിനെ ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നത് .....
                      തൂവലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നൂറാം ലക്കത്തിലെയ്ക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ അതിനു ആവേശവും പിന്തുണയും നല്‍കിയ അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകരെയും കൂട്ടുകാരെയും ഞങ്ങള്‍ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു . ബി ആര്‍ സി യിലെയും എ ഇ ഓ ഓഫീസിലെയും പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഈ അക്കാദമിക മികവുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ...... ഈ മികവുകള്‍ക്ക് കൂട്ടായി വര്‍ത്തിച്ച ആറ്റിങ്ങല്‍ ഡയറ്റ് അംഗം ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ നിറസാന്നിധ്യം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാന്‍ കഴിയില്ല . ടീച്ചറിനെ ഒരു അധ്യാപക പരിശീലകന്‍റെ കുറിപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തൂവലിന്റെ നൂറാം ലക്കം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . അധ്യാപകപരിശീലകനായ ശ്രീ അലി ഷെയ്ക്ക് മന്‍സൂറിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ തൊട്ട ഈ വാക്കുകള്‍ അധ്യാപനത്തിന്റെ നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ഒരു പാഠമാകുംതീര്‍ച്ച .........


ഈ ഗുരുദക്ഷിണ സദയം സ്വീകരിച്ചാലും ......
   
               2012 ജൂലൈ 11 നാണ് ഈ കുറിപ്പ്‌ തയാറാക്കുന്നത്  . ഞാന്‍ പ്രൈമറി അധ്യാപകനായി സേവനം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് 15 വര്ഷം തികയുന്നു . നമ്മുടെ ബി ആര്‍ സി യിലെ ബ്ലോഗായ തൂവലിന്റെ നൂറാം ലക്കവും  എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് .
               ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ആഹ്ലാദകരമായ അധ്യാപന ജീവിതത്തില്‍ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിത്വമേതെന്ന എന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ രണ്ടാമതൊരു ഉത്തരമില്ല .അറിവിന്റെയും അക്ഷര സ്നേഹത്തിന്റെയും അണയാത്ത അഗ്നിജ്വാലകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസന്നടീച്ചര്‍ ...... അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൂവലിന്റെ ഈ ലക്കം ടീച്ചര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്
            1997 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഞാന്‍ ടീച്ചറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് . അധ്യാപകനായ ഞാന്‍ ക്രമേണ ബി ആര്‍ സി പരിപാടികളില്‍ പങ്കാളിയായി . എല്ലായ്പ്പോഴും ടീച്ചറുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളില്‍ ആവേശം പകര്‍ന്നിരുന്നു . അവണാകുഴി ഗവ . എല്‍ പി എസിലെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് ബി ആര്‍ സി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത് ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തില്‍ ബി ആര്‍ സി യെ മാറ്റുന്നതില്‍ ടീച്ചര്‍ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്‌ . അന്നും ഇന്നും അക്കാദമിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് ടീച്ചര്‍ .
            1997-99 കാലം മാറുന്ന കരിക്കുലത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുയരുന്ന കാലം . ഇതിനെതിരെ ഒരു മനസ്സായി ഞങ്ങള്‍ യത്നിച്ചു .നേതൃത്വ നിരയില്‍ പ്രസന്നടീച്ചറും.... സ്വന്തം മക്കളെ സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചായിരുന്നു ആദ്യപോരാട്ടം .പിന്നീടങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റര്‍ പ്രചരണം , തെരുവ് നാടകങ്ങള്‍ , സെമിനാറുകള്‍ , പൊതുചര്‍ച്ചകള്‍ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം .....
             1998 നവംബര്‍ 11 ന് പരിശീലകനായി ബി ആര്‍ സി യിലെത്തിയശേഷമാണ് ടീച്ചറിന്റെ അക്കാദമിക യൗവ്വനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത് . ഞങ്ങള്‍ പത്തുപേര്‍ ...... മക്കളെല്ലാം പൊതു വിദ്യാലയത്തില്‍ .....കാരണവരായി പി കെ തുളസീധരന്‍ സാറും ഭരണച്ചുമതല ഡോ . ആര്‍ ജെ ഹെപ്സി ജോയി ടീച്ചര്‍ക്കും ( സി എസ്‌ ഐ ബിഷപ്പ്‌ ഡോ ഗ്ലാസ്റ്റെന്‍ തിരുമേനിയുടെ സഹധര്‍മ്മിണി )
            അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനമായിരുന്നു എക്കാലത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ആവേശം ...രാവേറെ നീളുന്ന അക്കാദമിക ചര്‍ച്ചകളും ആസൂത്രണവും . സെഷനുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാന്‍ ടീച്ചര്‍ അനുവദിക്കാറില്ല . മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ സെഷനും തന്റേതാക്കി ട്രെയിനിംഗ് മാന്വലില്‍ എഴുതി ഓരോ സെഷനായി പ്ലാനിങ്ങില്‍ അവതരിപ്പിക്കണം . ചോദ്യങ്ങള്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ , ചര്‍ച്ചകള്‍ , മറുപടികള്‍ ..... പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും ആര് ഏതു സെഷന്‍ എടുക്കണമെന്ന് ....... ഇതായിരുന്നു രീതി . പിന്നീട് അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ ആശങ്കകളില്ലാതെ സെഷനുകള്‍ നയിക്കാന്‍ ഇതു ഞങ്ങളെ ഏറെ സഹായിച്ചു .
ഇനി ഒരു കഥയിലേക്ക്..........
              ഒരു നാട്ടു രാജ്യത്ത്‌ മഴ പെയ്തിട്ടു വര്‍ഷങ്ങളായി .വെള്ളമില്ലാതെ ജനങ്ങള്‍ ദുരിതത്തിലായി . മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം രാജാവ്‌ മന്ത്രിയോട്‌ ആരാഞ്ഞു . യാഗം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഉപദേശം . രാജ്യത്തെ ആബാലവൃദ്ധംജനങ്ങളും യാഗം നടന്ന തുറന്ന മൈതാനത്ത്‌ ഒത്തു കൂടി . മാനം കറുത്തു . കാറ്റ് ശക്തിയായി വീശി . കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ എല്ലാവരും നനയുന്നു .ഒരു വന്ദ്യവയോധികന്‍ മാത്രം കുട ചൂടി മഴ നനയാതെ നില്‍ക്കുന്നു . എല്ലാവരും അയാളുടെ ചുറ്റും കൂടി .അവര്‍ ചോദിച്ചു . താങ്കള്‍ എന്തിനാണ് കുടയുമായി വന്നത് ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു " ഞാന്‍ മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള യാഗത്തിനാണ് വന്നത് . അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട കൂടി  കരുതി " . കഥയിലെ ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യനെപ്പോലെ അധ്യയന ജീവിതത്തിലുടനീളം എനിക്ക് അല്ല ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആത്മവിശ്വാസം പകര്‍ന്നു നല്‍കുകയായിരുന്നു ടീച്ചര്‍ .....
           എന്നെ വര്‍ത്തമാനം പറയാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത് ടീച്ചറാണ് . ക്ഷുഭിതയൗവനത്തിലാണ് ഞാന്‍ അധ്യാപക പരിശീലകനായത് . അധ്യാപകരുടെ ഇടയില്‍ വലിയ ആളാകാമെന്നായിരുന്നു മോഹം .പക്ഷെ ടീച്ചറുമായുള്ള ഓരോ കണ്ടുമുട്ടലുകളിലും നന്നായി പഠിക്കാനും സെഷനുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അധ്യാപകരുടെ അംഗീകാരം നേടാനും സ്നേഹത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു . ഇപ്പോഴും ഓരോ പരിശീലനത്തിന് പോകുമ്പോഴും സെഷനുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഞാന്‍ ടീച്ചറിനെ വിളിക്കും . മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ........
            സമയം നോക്കി ജോലിക്കെത്തരുതെന്ന്‍ ടീച്ചര്‍ എപ്പോഴും ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു .ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ ഓഫീസില്‍ ഇരിക്കരുതെന്നും , ജോലി പാതിവഴിയിലാക്കി മടങ്ങരുതെന്നുംടീച്ചര്‍ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു . എത്രയോ ദിവസം രാത്രി ഒന്‍പതു മണിക്ക്ശേഷം ടീച്ചര്‍ വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട് . പരിശീലനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആര്‍ജ്ജവം കൊണ്ടാവാം എല്ലാം ആദ്യമെത്തുന്നത് ഞങ്ങളെ തേടിത്തന്നെ .പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കേശവന്‍പോറ്റി സാറും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ടീച്ചറോട് മറുവാക്ക് പറയാറില്ലെന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു .
           ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു .... സൗഹൃദത്തിന്റെ പുതിയ കനല്‍കൂട്ടങ്ങള്‍ . കേരളമാകെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ . സബ്ജില്ലയിലെ 1200 ഓളം അധ്യാപകര്‍ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു . ടീച്ചറോടൊപ്പം ഞങ്ങളും വളര്‍ന്നു . 1998 ലെ കിങ്ങിണിക്കൂട്ടം അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനിടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച മകന്‍ ഇന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് . ഇളയ മകന്‍ എട്ടാം തരത്തിലും . രണ്ടു മക്കളെയും പൊതു വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറുടെ പാത ഞാനും പിന്തുടര്‍ന്നു .രണ്ടു മക്കളും ബാലരാമപുരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠിക്കുന്നു .
           മികവുകളും അംഗീകാരങ്ങളും തേടി ഞങ്ങളുടെ ബി ആര്‍ സി ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് ....ഡോ .ആര്‍ ജെ ഹെപ്സി ജോയ്‌ മുതല്‍ ആര്‍ സുരേഷ് ബാബു വരെ എത്രയോ ഭരണാധികാരികള്‍ ...പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ ടീച്ചര്‍ എന്‍ ആര്‍ വിജയന്‍ മുതല്‍ എ എസ്‌ ഹൃഷികേശ് വരെ എത്ര എ ഇ ഓ മാര്‍ ....അക്കാദമിക്‌ ചുമതല ഒരു ഇടവേളയില്‍ ടീച്ചറില്‍ നിന്നും  മാറ്റിയത്‌ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേദന സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു . ഡയറ്റ്‌ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ പട്ടിക വരുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും ടീച്ചറിന്റെ പേര് ഉണ്ടാവരുതേയെന്ന്‍.................. ......... ....
           കാലം മാറി ... ഞാനുള്‍പ്പെടെ എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അധ്യാപന ജീവിതത്തിന്റെ അപരാഹ്നത്തിലാണ് ..... മനസ്സില്‍ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കാന്‍ കുറെ വിദ്യാലയങ്ങളും നല്ല മനസുള്ള കുറെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ...... മനസ്സിലെ ഈ ആള്‍കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ രജതശോഭ പരത്തി എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥ പ്രസന്ന ടീച്ചറും ..... 
പ്രിയ ടീച്ചര്‍ ....ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്നു ........ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല .....
ഈ ഗുരുദക്ഷിണ  ബി ആര്‍ സി യിലെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാര്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും വേണ്ടി സദയം സ്വീകരിച്ചാലും .........

                             സ്നേഹപൂര്‍വ്വം 
                    
                     എ എസ് മന്‍സൂര്‍ 
                        ട്രെയിനെര്‍
         ബി ആര്‍ സി ബാലരാമപുരം 

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 04, 2012

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌

പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌ ആരംഭിച്ചു 
          
                           ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഈ വര്‍ഷത്തെ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ ഇന്ന്‍ ആരംഭിച്ചു . വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറിലധികം കൂട്ടുകാര്‍ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രസ്തുത ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കും . രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പമാണ് കുട്ടികള്‍ ക്യാമ്പിനെത്തിയത് . വിവിധ പി ഇ സി കളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍വേയില്‍ ആയിരത്തോളം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു . വിദ്യാലയങ്ങളിലും അംഗനവാടികളിലും ഗൃഹസര്‍വെയിലൂടെയുമാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്‌ . ബി ആര്‍ സി ഹാളില്‍ നടന്ന ആരോഗ്യ പരിശോധനയില്‍ വിദഗ്ദ്ധഡോക്ടര്‍മാര്‍ പങ്കെടുത്തു . 


ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 03, 2012

സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്‌

പള്ളിക്കൂടം - കൂട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ്‌ 

            വെങ്ങാനൂര്‍ ഭഗവതിനട യു പി സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ സര്‍ഗസൃഷ്ട്ടികളുടെ പ്രകാശനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോഗു കൂടി ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നു . പള്ളിക്കൂടം എന്ന് കൂട്ടുകാര്‍ പേരിട്ട ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഇനി ഭഗവതിനട യു പി സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ മികവുകളും സര്‍ഗസൃഷ്ട്ടികളും അക്ഷരലോകത്ത്തിനു മുന്നില്‍ എത്തുന്നു . കൂട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡും ഇതിനു വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . 
               ഭഗവതിനട യു പി സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ഈ കുഞ്ഞു ബ്ലോഗിന് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ........
പള്ളിക്കൂടം കാണാന്‍ എവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക ള്ളിക്കൂടം

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 30, 2012

CLUB ACTIVITIES

ENGLISH CLUB ACTIVITIES 

         The orientation for english club conveeners from various schools conducted on 26-6-2012 . 
Details 
Expected date for the functioning of english club in all schools - All mondays, between 1 pm - 2 pm (Minimum time half an hour )
Activities planned 
English assembly
English clinic 
Magazines
Notice board 
Day celebrations
English fest


Records to be maintained 
Report book 
Reading cards 
Self learning activity cards
Reading books
More details ...... please contact Smt . Bindu S S Trainer , 9633637059

എല്‍ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് റിസള്‍ട്ട്

എല്‍ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷയില്‍ വിജയം നേടിയ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ 

2011 -12 വര്‍ഷത്തെ എല്‍ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളുടെ റിസള്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറകറ്ററുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോഗില്‍ വിശദവിവരം ലഭ്യമാണ് .
ബ്ലോഗ്‌ ലിങ്ക്ക് www.ddetvm.blogspot.in ( ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക )
ബ്ലോഗിലെ ഹോം പേജില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ഓപ്ഷനില്‍ ആണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്‌ 
എല്‍ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ കൂട്ടുകാരെയും ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യുടെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു .
            ഇത്തരം കൂട്ടുകാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പ്രത്യേക ബാലസഭകള്‍ കൂടുകയും കൂട്ടുകാരുടെയും പി റ്റി എ യുടെയും അന്ഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും നല്‍കുകയും വേണം 

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 28, 2012

ക്ലബ്ബ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കൊരു പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി.....

            ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന സയന്‍സ് സ്പോണ്‍സര്‍മാരുടെ ഏകദിന കൂടിച്ചേരലില്‍ ശാസ്ത്രക്ലബ്ബുകളുടെ വരും വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനപരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു . ഒരു ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകന്‍ കൂടിയായ എ ഇ ഓ ശ്രീ ഹൃഷികേശ് സമഗ്രമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു .
ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്  - പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 • ശാസ്ത്രബോധം കൂട്ടുകാരില്‍ സൃഷ്ട്ടിക്കുക
 • ശാസ്ത്രപഠന പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ട്ടിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തന മാതൃകകള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക
 • കൂട്ടുകാരില്‍ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങള്‍ , ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ , ശാസ്ത്രവാര്ത്തകളുടെ ശേഖരണം എന്നിവയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുക
 • സ്കൂള്‍ / ഉപജില്ല / ജില്ല തലങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്ര പ്രദര്‍ശനങ്ങളിലും മറ്റും കൂട്ടുകാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സജ്ജരാക്കുക
 • പൊതുവായ സ്കൂള്‍ തല ശാസ്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്നവ സംഘടിപ്പിക്കുക


ശാസ്ത്ര പഠന ശേഷികള്‍

 • സൂക്ഷ്മവും കൃത്യവുമായ നിരീക്ഷണ പാടവം
 • ശാസ്ത്രാവബോധം
 • ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി ( തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ) വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്
 • നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അറിവുകള്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കഴിവ്
 • നിഗമനങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപീകരികാനുള്ള കഴിവ്
 • യുക്തിചിന്ത
 • വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണം


ഒരു ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്‌ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം ?

 • ഓരോ ക്ലാസിലെയും ശാസ്ത്ര പഠനത്തില്‍ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ജനാധിപധ്യ രീതിയില്‍ ക്ലബ്ബ്‌ അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കണം 
 • കൂട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആകണം ക്ലബ്ബ്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് . ക്ലബ്ബിനു ഒരു പ്രസിഡണ്ട്‌ , സെക്രട്ടറി എന്നിവരെ കൂട്ടുകാരില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കണം 
 • ക്ലബ്ബ്‌ യോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പ്രസിടെന്റിന്റെ ചുമതലയായിരിക്കും 
 • റിപ്പോര്‍ട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക , അവതരിപ്പിക്കുക , അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കല്‍ , ശാസ്ത്ര ബുള്ളറ്റിന്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയായിരിക്കും 
 • ശാസ്ത്രക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്കൂള്‍ / ക്ലാസ്സ്‌ തലത്തില്‍ പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
 • ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരും ക്ലബ്ബ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലിനായി ഒരു നോട്ടു ബുക്ക്‌ ( ഡയറി ) സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് . ഇതിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ , പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന ചുമതല ക്ലബ്ബ്‌ അംഗങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ് 
 • ക്ലാസ്സ്‌ സമയം നഷ്ട്ടപ്പെടാതെ ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം ഉച്ച ഭക്ഷണ ഇടവേളകളിലോ വൈകുന്നേരമോ ക്ലബ്ബ്‌ മീറ്റിങ്ങുകള്‍ കൃത്യമായി കൂടണം 
 • ക്ലബ്ബ്‌അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രാധാന്യവും നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ രേഖാമൂലമോ നേരിട്ടോ അറിയിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും 
 • ഓരോ ക്ലബ്ബ്‌ യോഗങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളായിരിക്കണം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത്‌  . പരീക്ഷണങ്ങള്‍ , ശാസ്ത്ര പ്രോജക്റ്റുകള്‍ , നിരീക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , പഠന യാത്രകള്‍ , ശാസ്ത്ര സെമിനാറുകള്‍ , ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകള്‍ , ശാസ്ത്ര വാര്‍ത്തകളുടെ അവതരണം , വിശകലനം , ശാസ്ത്ര മാജിക്കുകള്‍ , ശാസ്ത്ര സംവാദങ്ങള്‍ ..... എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനുയോജ്യമായവ ഇതിനു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കണം 
 • ശാസ്ത്ര പഠനത്തില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടികള്‍ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കണം ( ഉദാ - പ്രയാസമുള്ള ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളില്‍ അറിവ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ , ഉദാഹരണ സഹിതമുള്ള കുറിപ്പുകള്‍ , ചാര്‍ട്ടുകള്‍ , പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ,സ്വയം പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ) 
 • കൂട്ടുകാരുടെ സൃഷ്ട്ടികള്‍ , മികവുകള്‍ , അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ കോര്‍ത്തിണക്കി പത്രങ്ങള്‍ , പോസ്റ്റര്‍ ,മാഗസിനുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് 
 • ശാസ്ത്ര ലാബ് ഭംഗിയായി ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ക്രമീകരിക്കണം . ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് , ഉപയോഗ സാധ്യതകള്‍ , എന്നിവയെ സംബന്ധിച് സമഗ്രമായ ധാരണ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് നല്‍കണം . ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും സ്വയം ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ക്രമീകരിക്കാന്‍ ഇതു അവരെ സഹായിക്കും 
 • ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിന്റെ കണ്‍വീനറായ ടീച്ചര്‍ നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ തന്റെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലിന്റെ ഭാഗമാക്കണം . മുന്‍കൂട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുമായി ( science subject council ) കൂടി ആലോചിച്ചശേഷം ആസൂത്രണം ചെയ്തു എസ് ആര്‍ ജി യില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല കണ്‍വീനറില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ് 
 • ക്ലബ്ബ്‌യോഗങ്ങളുടെ മേല്‍നോട്ടം കണ്‍വീനറുടെ ചുമതലയാണ് . അജണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇടപെടല്‍ ഫലപ്രദമായി നടത്തണം 
 • ക്ലബ്ബ്‌യോഗങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയാനും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകള്‍ നടത്താനും കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കണം . വിലയിരുത്തലുകള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് ഗുണാത്മക രീതിയില്‍ അധ്യാപികയും യോഗങ്ങളില്‍ സംസാരിക്കണം 
 • ശാസ്ത്രപദങ്ങളുടെ വ്യഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ക്ലബ്ബു യോഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകണം 
ബാലരാമപുരം ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര അവാര്‍ഡുകള്‍ 


ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് . മത്സരിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി എ ഇ ഓ യെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം . അറിയിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ എ ഇ ഓ ,ബി പി ഓ , വിഷയ വിദഗ്ധന്‍ , ഡയറ്റ്‌ അംഗം എന്നിവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തും . സന്ദര്‍ശനം നടത്തുമ്പോള്‍ ക്ലബ്ബ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , രേഖകള്‍ , ശാസ്ത്രപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ മികവുകള്‍ , കൂട്ടുകാരുടെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൃഷ്ട്ടികള്‍ , കൂട്ടുകാരുടെ ശാസ്ത്രപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം , ശാസ്ത്ര ലാബിന്റെ സജ്ജീകരണം , പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവ പരിശോധിക്കും 
                 മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഇത്തരം വിലയിരുത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നതാണ് . സ്കൂള്‍ മോനിട്ടരിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഏവ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഓരോ വിദ്യാലയത്തിന്റെയും ശാസ്ത്ര പ്രവര്‍ത്തന നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് .
                 പാറശാല സബ്ജില്ലയിലെ കുന്നത്തുകാല്‍ യു പി സ്കൂളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ ശാല സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്പോന്സര്മാരുടെ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു . 

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂൺ 27, 2012

പുസ്തക പരിചയം

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയുടെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രത്തിന് ഒരു അധ്യാപകന്‍റെ കയ്യൊപ്പ്‌ ........

                  ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണവും വിവരശേഖരണവും അറിവുനിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ സജീവഘടകങ്ങളാണ്‌ . നെയ്യാറ്റിന്‍കര താലൂക്കിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠനം നടത്തിയവര്‍ ധാരാളമായി കണ്ടെന്നു വരാം ..... ആ അറിവുകള്‍ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതിവയ്ക്കാന്‍ മനസ്സ് കാണിച്ചവര്‍ ചുരുക്കം . 
                   നെയ്യാറിന്റെ തീരങ്ങളിലെ നന്മയുടെ തെളിവുകളെയും പോരാട്ട കഥകളെയും മറ്റും ചികഞ്ഞെടുത്ത് ആധികാരികതയോടെ ചേര്‍ത്ത് വച്ച് അറിവിന്‍റെ നിധികുംഭമാക്കി പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അധ്യാപകനായ ശ്രീ സി വി  സുരേഷ് നടത്തുന്നത് .
                   നെയ്യാറ്റിന്‍കരയുടെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം എന്ന് പേരിട്ട ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വഴികാട്ടിയാകും ......ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും പ്രാദേശിക പാഠങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും റഫറന്‍സിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു .
              കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക 
                             9446039937 , 9495011779