ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 26, 2012


""hgnIm«n ''{]Im-i\w sNbvXp.
                        in£m Im l¡v A`n-bm³ þ hnZym-`ymk Ah-Im-i\n-baw kvIqÄ Xe t_m[-h-XvI-cW ]cn-]m-Sn-bpsS `mK-ambn _me-cma]pcw _n.-BÀ.kn {]kn-²o-I-cn¨ ""hgnIm«n '' hmÀ¯m-]-{XnI A¼-e-¯d Kh.-bp.]n kvIqfn {]Im-i\w sNbvXp.
                    _lp: tIcf hnZym`ymk hIp¸v a{´n {io.-]n.sI A_vZp dºv kwØm-\-Xe DZvLm-S\w \nÀÆ-ln¨ thZn-bn ""hgnIm«n '' bpsS tIm¸n-IÄ hnX-cWw sNbvXp.27/9/2012 apX hnZym-e-b-§Â \S-¡p¶ Fkv.Fw.kn tbmK-§-fn ""hgnIm«n '' hnX-cWw sN¿pw.-kn.-BÀ.kn tImþ-HmÀUn-t\-äÀamÀ,-sX-sc-sª-Sp-¡-s¸« Sn.-Sn.-kn.-hn-ZymÀ°n-IÄ {]kvXpX Znh-k-§-fn hnZym-e-b-§Ä kµÀin¨v ØnXn-hn-hc IW-¡p-IÄ tiJ-cn-¡p-Ibpw ,A-[ym-]-I-tc-bpw, Fkv.Fw.kn AwK-§-sfbpw t\cn I­v kvIqÄ hnI-k\ cq]-tcJ X¿m-dm-¡p-Ibpw sN¿pw.-Ip-«n-bpsS Ah-Im-i-§Ä s]mXp-k-aq-ls¯ t_m[y-s¸-Sp-¯p-I-bmWv kwØm\ hym]-I-ambn \S-¡p¶ Cu ]cn-]m-Sn-bpsS e£yw. hnZym-`ymk Ah-Im-i\n-baw Npcp¡n {]Xn-]m-Zn-¡p¶ ""hgnIm«n '' t_m[-h-XvI-cW ]cn-]m-Sn-IÄ¡v Znim-t_m[w ]I-cp-I-Xs¶ sN¿pw.-{]-kvXpX ]cn-]mSn hnP-b-I-c-am-¡p-¶-Xn\v c£n-Xm-¡-fp-sSbpw ,A-[ym-]I kaq-l-¯n-sâbpw kl-I-cWw A`yÀ°n-¨p-sIm-f-fp-¶p.
hnZym-`ymkw AXv Bcp-sSbpw HuZm-cyaÃ. Ip«n-bpsS Ah-Im-iamWv.-A-Xp-d-¸m-t¡-­Xv A[ym-]-c-Ip-sS-bpw,-c-£n-Xm-¡-fp-sSbpw, s]mXp-k-aq-l-¯n-sâbpw IS-a-bpw.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ