ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 28, 2012

പ്രേംജിത്ത് സര്‍ താങ്കളുടെ പുതിയ തുടക്കത്തിന് ആശംസകള്‍
Premjith Sir In Bonakkad


dwkm³ t\m¼v XpS-§n-b- tijw Dd-¡-k-a-b-¯n sNdn-b-amäw hcp-¯n-bn-cp-¶p.-{]-`mX {]mÀ°-\-bv¡p-tijw InS-¶m 8 aWn-¡mWv DW-cp-I.7.45 samss_ aWn-sbm-¨.-s¥³ {]Imiv kmÀ ………..-Rm³ t^msW-Sp-¯p.-"kÀ,C¶v \n§Ä hcp-¶ntà .t_m-W-¡m-tS-bv¡v,-Rm³ _n.-BÀ.-kn.-bn F¯n.'kmdnsâ At\z-j-Ww.-A-h-Wm-Ip-gn-bn \n¶v Xncn-¡p-t¼mÄ Fs¶ hnfn-¨m aXn.-Rm³ _me-cm-a-]p-c¯v \nev¡mw.-Rm³ adp-]Sn \evIn.8.15 kn.-BÀ.-kn.-tIm-Un-t\-äÀ _n_n³ ss{Uhv sNbvX shff kvtImÀ]ntbm _me-cm-a-]p-c-s¯-¯n.-hm-l-\-¯n _mlp-te-b³,-s¥³ {]Im-iv,-skÂh³ H¸w t{]wPn¯v kmdpw.-A-[y-b-\-hÀj-am-cw-`n¨v A[y-b\w tXSn Ip«n-IÄ h¶n«pw A[ym-]-I-sc-¯m¯ t_mW-¡mSv Kh.-bp.-]n.-kvIq-fn-te-¡v.-sU-]yq-t«-j³ Imem-h[n ]qÀ¯n-bm¡nb R§-fpsS {]nb kl-{]-hÀ¯-I³ ]n.-hn.t{]wPn¯v kmÀ {]Yam[ym]-I-\mbn Npa-X-e-tb¡p¶ hnZym-e-b-am-Wn-Xv.Im«m-¡-S,-B-cy-\m-Sv,-hn-Xpc hgn s]m·pSn tdmUn 4 In.-an.-]n-¶n-«-t¸mÄ t_mW-¡mSv 23 In.an F¶ t_mÀUv .-tem-I-ss]-XrI Øm\-§-fn H¶mbn bpsWkvtIm {]Jym-]n¨ kly-]ÀÆX km\p-¡-fn-te¡v Hcp bm{X.-Im«p ]mX-bn-eq-sS,-Ip-¶p-Ifpw,Xmgv hc-I-fpw,-Im-«-cp-hnbpw ]n¶n«v hml\w apt¶m«v IpXn-¨p….-h-gn-bn Bhn ]d-¡p¶ B\-]n-­­WvTw.-_n-_n³ kvtImÀ]ntbm \nÀ¯n.-\n-i-_vZ-Xbv¡v AI-¼-Sn-sb-t¶mWw Noho-Snsâ kwKoXw am{Xw.-B-\-t¸-Sn-b-Iän ho­pw apt¶m-«v.22 In.ao ]n¶n«v kvIqÄ ØnXn-sN-¿p¶ Ip¶n³ s\dp-I-bn-se¯pw hsc Hcp hml-\tam a\p-jyt\m FXntc h¶n-sÃ-¶Xv R§sf BÝ-cy-s¸-Sp-¯n.10.15 kvIqÄ apä-¯v.-BsI Bdp Ip«n-IÄ.-bp.-]n.-kvIq-fm-sW-¦nepw 5 apX 7 hsc ¢mkp-I-fn Hcp-Ip-«n-bp-an-Ã.-Xm-evIm-enI A[ym-]-I-\mb A\q-]n-\mWv slUvam-ÌÀ Npa-X-e.-hn-im-e-amb Ip¶n³ s\dp-I-bn AXn-c-dn-Xm¯ c­c G¡À Øeap-s­-¦nepw sshZyp-Xn-bn-Ã.-Ct¶ hsc {]hÀ¯n-¸n-¡m-\m-Im¯ I¼yq-«-dp-­v.-kvIqÄ ]cn-k-c¯v ]g-§fpw ]¨-¡-dn-Ifpw [mcm-f-ambn Irjn sNbvXn-cn-¡p-¶p.-FÃm ¢mkv apdn-bnepw Aäm¨vUv tSmbve-äv.12.05 \v kmÀ {]Y-am-[ym-]-I-\mbn Npa-X-e-tb-äp.-hmÀUv sa¼À adn-b-¡p-«n,-Aw-K³hmSn A[ym-]nI hnt\mZv Ipamcn F¶n-hÀ kmdns\ kzoI-cn-¡m-s\-¯n.-Hcp aWn-tbmsS Ic-a-\-bm-dnsâ DÛ-h-Øm-\-¯n-t\mSv hnS sNmÃn R§Ä Ip¶n-d-§n.Nmcn-XmÀ°y-t¯m-sS-bmWv t{]wPn¯v kmÀ _n.-BÀ.kn bn \n¶v aS-§p-¶-Xv.-Gsd sN¿m-\m-sb¶ \nd-a-\-t¯m-sS.-hÀj-bpsS ssZ\y-X-bn-tebv¡v kmÀ \o«nb Icp-W-bpsS Icw.-i-_vZ-an-Ãm¯ Iq«p-Im-cpsS i_vZ-am-bn-am-dnb A[ym-]-I³.-Iq-«n-Isf kzImcy kw`m-j-W-¯n t]mepw kwt_m-[-\-sN-¿p¶ kmÀ.-B-ßmÀ°-bpsS ]mc-ay-X-bn Iq«p-ImÀ¡mbn t£m`n-¡p-I-bpw.-kvt\-l-t¯msS CS-s]-Sp-Ibpw sN¿p¶ Xqh t»mKn\v Poh-t\In hnZym-e-b-{]-hÀ¯\-¯n³ iàn ]IÀ¶ kmÀ…


H¶p XoÀ¨ t_mW-¡m-Snse Bdp Iq«p-ImÀ `mKyw sNbvX-h-cm-Wv.-a-t\mPpw,_n-kvan-bpw,-hn-tP-jpw,A]À®-bpw,-A-_n-\pw,-hn-kva-bbpw t{]wPn¯v kmdnsâ a\-Ên {]Xn-jvTn-¡-s¸«p Ign-ªp.-km-dn\pw hnZym-e-b-¯n\pw FÃm-hn[ Biw-k-Ifpw t\cp¶p.                                                                          

                                                            a³kqÀ

                                                           s{Sbv\À

                                                      
 


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: