വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2012

സി ആർ സി മീറ്റിംഗ്

                      5/12/2012 to 10/12/12


BRC Balaramapuram  
Cluster Shedule
Std Date Venue Panchayaths
IV 05/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
III 06/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
II 07/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
I 10/12/12 New HSS Nellimoodu Kottukal,Athiyannoor
Govt SV LPS Pooncode Balaramapuram,Pallichal
Govt LV LPS Mulloor Vizhinjam,Venganoor
UP Maths 05/12/12 BRC Balaramapuram Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
Model HSS Venganoor Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
UP English 05/12/12 GUPS Puthichal Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
GLPS Venganoor Mudippuranada Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
Specialist Teachers 05/12/12 GHSS Balaramapuram All Panchayaths
UP BS 06/12/12 BRC Balaramapuram Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
Model HSS Venganoor Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
UP Malayalam 06/12/12 GUPS Puthichal Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
GLPS Venganoor Mudippuranada Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
Sanskrit 06/12/12 GHSS Balaramapuram All Panchayaths
UP SS 07/12/12 BRC Balaramapuram Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
Model HSS Venganoor Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
UP Hindi 07/12/12 GUPS Puthichal Kottukal,Athiyannoor,Balaramapuram
GLPS Venganoor Mudippuranada Vizhinjam,Venganoor,Pallichal
LP,UP Arabic 07/12/12 GHSS Balaramapuram All Panchayaths

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ