ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 14, 2012

Mahathmaji at Vengannoor


_me-cm-a-]pcw _n.-BÀ.kn bpsS 
kzmX-{´y-Zn-\m-iw-k-IÄ.
AYYANKALI
MAHATHMA GANDHI

{ioA-¿-¦m-fn- kvamc-I-¯n {]ZÀin-¸n-¨n-cn-¡p¶ 
inem-^-e-Iw.
alm-ß-Pn-bpsS ]mZ-kv]Ài-taä ]pWy-`q-an.
Xncp-hnXmwIqdnsâ  a®n hn¹-h-¯nsâ sImSp-¦m-äp-bÀ¯nb kmaq-lnI ]cn-jvIÀ¯m-hv.-a-lmßmA¿-¦m-fn.Gsd-\mÄ Xma-kn¨v Xsâ {]hÀ¯-\-§Ä¡v Np¡m³ ]nSn-¨Xv Cu sI«n-S-¯nsâ apI-fnse \ne-bn-em-bn-cp-¶p.-{]m-tZ-in-I-XÀ¡-]-cn-lm-c-¯n-\mbn At±-l-¯nsâ tImSXn {]hÀ¯n-¨Xpw Chn-sS-bm-Wv.C¶nXv At±-l-¯nsâ t]cn-e-dn-b-s¸-Sp¶ bp.-]n.-kvIq-fnsâ Hm^o-kvap-dn-bm-Wv.
1937  alm-ßm-KmÔn sh§m-\qÀ kµÀin-¨-t¸mÄ Bt±lw {ioA-¿-¦m-fn-bp-ambn IqSn-¡m-gvN-\-S-¯n-b-Xpw,-P-\-§sf A`n-kw-t_m-[-\-sN-bvXXpw Chn-sS-h-¨m-Wv.Cu ac-¸-S-hp-IÄ KmÔn-Pn-bp-sS ]mZ-kv]Ài-¯m [\y-am-Wv.-\nÀ`m-Ky-sa¶p]d-bs« Cu Ncn-{X-`qan Ah-K-W-\-t\-cn-Sp-I-bm-Wv.
     It is the Historical place, our father of the nation Mahathmagandhi visited in 1937.He visited the great social reformer of Travancore Sri Ayyankali in the Up Stairs of the building. They jointly addressed the people here.Gadhiji’s Venganoor visit was a great episode in freedom struggle in kerala. Now the Historical Place is under an ignorance & negligence.The wooden steps are worshiped by the holy foot print of Gandhiji and Sri Ayyankali.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ