ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2012

Mullor Surendran sir...

apÃqÀ kptc-{µ³ kmdn\v 
_me-cm-a-]pcw _n.-BÀ.-kn.-bpsS BZ-cm-Ú-en-IÄ.
        kmdns\ A\p-kva-cn-¡p-t¼mÄ.
                                XnIª Hcp ]cn-ØnXn kvt\ln-bpw,-IÀ½-\n-c-X-\mb amXr-Im-[ym-]-I-\pw,-a-\pjy kvt\ln-bp-am-bn-cp¶p At±-lw.-_m-e-cm-a-]pcw _n.-BÀ.kn bpsS FÃm ]cn-]m-Sn-I-fnepw \ndkm¶n-²y-am-bn-cp¶p At±-lw.-Fw.-sI.Fw FÂ.]n kvIqÄ t]m§nen Cu hÀjs¯ {]th-i-t\m-Õ-h-¯n \hm-K-Xsc kzmKXw sN¿p-¶-Xn-\pw,-D-ZvLm-S-\-¯n\pw At±lw ap¶n-ep-­m-bn-cp-¶p.-tZ-iob A[ym-]I AhmÀUv tPXm-hv,-tIm-«p-Im hn F¨v FÊv FÊv {]n³kn-¸mÄ,-km-£-cXm {]Øm-\-¯nsâ Aa-c-¡m-c³,{K-Ù-imem {]hÀ¯-I³ F¶n-§s\ At±-l-¯nsâ hyàn ap{Z-IÄ A\-´-amWv
                              ac-§sf a¡sft¸mse kvt\ln¨ {]mtbm-KnI {]Ir-Xn-kvt\-l-¯nâ hàm-hv.-A-t±lw tkh-\-a-\p-jvTn¨ _me-cm-a-]p-cw,-sh-§m-\qÀ sslkv¡q-fp-I-fn XW-teIn \nev¡p¶ h³ ac-§Ä At±-l-¯nsâ alXzw hnfn-t¨m-Xp-¶p.
                                AXym-h-iy-ambn  Hcp tbmK-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-Xn\v \mep-hÀj-§Ä¡v ap¼v Hcp-Zn-hkw sshIp-t¶cw At±lw InSm-c-¡p-gn-bn-eqsS \S-¶p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-¶p.-A-t¸m-gmWv ss_¡v A]-I-S-¯nÂs¸« Fs¶ ImWp-¶-Xv.-Fs¶ Bip-]-{Xn-bn-se-¯n-¡p-¶-Xn-\pw,kam-iz-kn-¸n-¡p-¶-Xn\pw kabw sNe-h-gn¨ At±-ls¯ ad-¡m-\m-hn-Ã.Hcp henb a\p-jysâ a\p-jy-kvt\-l-¯nsâ apJw.
s¥³{]-Imiv
s{Sbv\À


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ