ഞായറാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 14, 2013

ആധാർ രജിസ്ട്രറേൻ

ബാലരാമപുരം ഉപജില്ല ഒന്നാമത്‌

സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകിയതിൽ ബാലരാമപുരം ഉപജില്ല ഒന്നാമത് എത്തി ഏപ്രിൽ 6 ,1 3 തിയതികളിൽ ബാലരാമപുരം ബി ആർ സി യിൽ നടന്ന ആധാർ രജിസ്ട്രറേൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി കുട്ടികൾ ആധാർ നമ്പർ എടുക്കാൻ എത്തി സംസ്ഥാനത്ത് 9 8 ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ആധാർ നംമ്പർ കിട്ടിയ ഏക ഉപജില്ലയും ബാലരാമപുരം തന്നെ . ഉപജില്ലാ ആഫീസർ എ . എസ് . ഹൃഷികേശ് ,സി . ജയകുമാർ , ബി . ആർ . സി . പരിശീലകർ , സി ആർ സി കോടിനെട്ടർ എന്നിവർ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി . വെള്ളായണി , കാഞ്ഞിരംകുളം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ചത് . വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യപകർ , അദ്യാപകർ , രക്ഷിതാക്കൾ , എന്നിവരെ എ . ഇ . ഒ. അഭിനന്ദിച്ചു .


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ