ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 16, 2014

വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് തത്സമയ പിന്തുണ ... ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ

 

MSC LPS ബാലരാമപുരത്തു നിന്ന് ... 


MSC LPS ബാലരാമപുരത്തിൽ ഒന്നാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഹരീന്ദ്രൻ.എസ്.എ  യുടെ നോട്ട്ബുക്ക്

അമ്മയും അധ്യാപികയും ഒന്നു പോലെ (സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടിയ്ക്ക് ചോറു വാരിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രഥമാധ്യപിക )
അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിലേയ്ക്ക്

ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബി പി ഒ  യുടെ ഇടപെടൽ


ഉച്ച ഭക്ഷണ പരിപാടിയിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാനിധ്യം


പാചകപ്പുര = വൃത്തിഅഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ