ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 25, 2011

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നാംതരം വായനാസാമഗ്രികള്‍

നമ്മുടെ ബി ആര്‍ സി യിലെ കൂട്ടുകാര്ക്കായി വിവിധ പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനാസാമഗ്രികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു . വായനാസാമഗ്രികള്‍ക്കുള്ള സവിശേഷതകള്‍ അധ്യാപകര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു .
സവിശേഷതകള്‍ 
  • narrative മായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകണം 
  • തിരിച്ചറിയേണ്ട അക്ഷരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകണം
  • രസകരവും ലളിതവുമാകണം 
  • ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം 
  • തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ മുതിര്‍ന്ന കൂട്ടുകാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം (ചിത്രം വരയിലും മറ്റും ...)

ഓരോ പാഠത്തില്‍ നിന്നും രണ്ടു സാമഗ്രിയെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് . വിവിധ അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഓരോ പാഠത്തിന്റെയും ചുമതലകള്‍ നല്‍കി .ബി ആര്‍ സി വഴി വിതരണം ചെയ്ത വിവിധ ഗ്രാന്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് H M Forum ത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലാനു ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നത് .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ