ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 25, 2011

ശാസ്‌ത്രത്തില്‍ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാര്ക്കു ഒരു സ്വയം പഠന പ്രവര്‍ത്തനം

തിരുവനന്തപുരം എസ് എസ് എ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതുമയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്തു നോക്കു.... സംശയങ്ങള്‍  അധ്യാപകരുമായി പങ്കു വയ്കുക 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ