ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 11, 2011

പതിനായിരത്തിലധികം കയ്യെഴുത്ത് മാഗസിനുകള്‍


Monday, October 10, 2011

http://3.bp.blogspot.com/-hIFkgMxDj2c/TpJJEBWlUAI/AAAAAAAADPA/MaPV4bV0BGI/s640/DSC05830.JPG
(വിദ്യാരംഗം കലാസാഹ്ത്യ വേദി സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്നടത്തുന്നുണ്ട് .അവയില്ചിലത് പങ്കിടുകയാണ് ചൂണ്ടുവിരല്‍ .( ഇപ്പോള്മാധ്യമങ്ങളില്സാഹിത്യവേദിയുടെ സാരഥിയെ നിയമിച്ചത് വാര്ത്ത ആയിരിക്കുന്നു.) ഇപ്പോഴുള്ള സജീവത നിലനില്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക .എന്തായാലും സാധ്യതകള്ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് .അത് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം. പോസ്റ്റ് സാധ്യതകള്പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു )
1.
   ബാലരാമപുരം സബ് ജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ആരംഭിച്ചു 
·                                              ഒന്ന് മുതല്പത്തു വരെ എല്ലാ കുട്ടികല്കും കയ്യെഴുത്ത് മാഗസിനുകള്‍ 
·                                              പതിനായിരത്തിലധികം കയ്യെഴുത്ത് മാഗസിനുകള്‍ 
·                                              ജൂണ്മുതല്അഗസ്റ് പകുതി വരെ നടന്ന classroom പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്രഷ്ടിച്ച ഉത്പന്നങ്ങള്പുനരെഴുതു നടത്തിയാണ് കയ്യെഴുത്ത് മാസികകള്കുട്ടികള്തയ്യാറാക്കിയത് .
·                                              സ്കൂള്തലത്തില്പ്രകാശനവും പ്രദര്ശനവും 
·                                              വീട്ടില്ഒരു ലൈബ്രറി പ്രത്യേക പരിപാടി . അദ്ധ്യാപകരില്നിന്നും നാട്ടുകാരില്നിന്നും ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങള്ഇരുപത്തെട്ടു കുട്ടികള്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്കൈമാറി
·                                              ഏറ്റവും നല്ല ഹോം ലൈബ്രറിയ്ക്കു സ്കൂള്തലത്തിലും ബി ആര്സി തലത്തിലും സമ്മാനംനല്കുമെന്ന്  പ്രഖ്യാപിച്ചു .
·                                              കുട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച് ഒരു സ്കൂളില്നിന്നും രണ്ടു കുട്ടികള്ഉദ്ഘടനപരിപാടിയില്പങ്കെടുത്തു .
·                                              ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും ആര്ട്ട്ഗ്യാലറികള്സംവിധാനം ചെയ്തു. കുട്ടികള്വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ,കവികളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങള്‍ ,പുസ്തക വാര്ത്തകള്തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ഏവ തയ്യാറാക്കിയത് .
·                                               
2.
 ഇതു കലാധരന്‍ മാഷിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയാണ് . കുഉടുതല്‍ അറിയാന്‍ ചൂണ്ടുവിരല്‍ സന്ദര്ശിക്കൂ .....
ബ്ലോഗ്‌ വിലാസം .learningpointnew.blogspot.com , email - tpkala@gmail.com

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ